Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002871

Financování projektu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny, především operátorů zdravotnického operačního střediska a členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, tj. lékařů, řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby a zdravotnických záchranářů, a to za pomoci sady specifických aktivit-odborných školení realizovaných formou prezenčních workshopů nebo formou blended learningu, tedy kombinací prezenční výuky s e-learningem.

Očekávaným stěžejním přínosem projektu je zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se cílová skupina setkává v praxi, s důrazem na zvyšování měkkých dovedností účastníků vzdělávání.

Hlavní cíle projektu, kterých má být dosaženo realizací klíčových aktivit:

  • Rozvoj základní záchranářské komunikace v rámci integrovaného záchranného systému
  • Vzdělávání v oblasti krizové intervence
  • Vzdělání v oblasti komunikace s veřejností
  • Rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání
  • Rozvoj nástrojů řízení lidských zdrojů
  • Odborné vzdělávání záchranářů-členů výjezdových skupin:
  1. kurz Advanced Life Support (ALS)
  2. kurz Advanced Trauma Life Support (ATLS)
  3. kurz kardiopulmonální resuscitace
  4. kurz invazivních vstupů

 

Očekávané přínosy, výstupy a změny vycházející z jednotlivých dílčích aktivit-kurzů projektu:

Absolventi budou schopni komunikovat v potřebném rozsahu ve všech základních modelových situacích.

Absolventi budou schopni efektivně zvládat komunikaci v obtížných a krizových situacích, se kterými se v praxi setkávají, efektivnější komunikací bude očekávaných výsledků dosaženo dříve a/nebo v lepší kvalitě. Absolventi budou obtížné komunikační situace zvládat s větší jistotou, sebevědoměji a s nižší stresovou zátěží.

Absolventi budou schopni využívat komunikačních dovedností a technologií k tomu, aby co nejlépe prezentovali a reprezentovali zdravotnickou záchrannou službu a minimalizovali negativní postoje veřejnosti.

U absolventa dojde k rozvoji dovedností při příjmu a zpracování tísňových volání a ke zvýšení kvality a efektivity v operačním řízení události (zásahu).

Absolventi budou schopni efektivně řídit pracovní týmy, a to jak na úrovni celku, tak na individuální úrovni. Účastnící se naučí identifikovat, v jaké fázi vývoje se tým nachází, osvojí si postupy, jak sestavit mapu dynamiky týmu a jak s ní pracovat, získají předpoklady k odhalení příčin, které brání týmu v rozvoji anebo dosahování vyšší efektivity a výkonnosti, v neposlední řadě se účastníci seznámí s dynamikou řízení a vedení celku.

Absolventi budou lépe připraveni k poskytování komplexní přednemocniční neodkladné péče kriticky nemocným a zraněným, a to od okamžiku prvního kontaktu pacienta se záchrannou službou až po jeho předání k další péči poskytovateli akutní lůžkové péče.

Absolventi si nacvičí postupy zdokonalující týmovou spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky-členy výjezdových skupin zejména během poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům v přímém ohrožením života, současně si osvojí a upevní role a kompetence jednotlivců v rámci týmu a úkoly spojené s vedením resuscitačního týmu.

Absolventi kurzů, lékaři a zdravotničtí záchranáři, budou prakticky proškoleni v problematice standardizované multidisciplinární péče pacientům se selháním základních životních funkcí a pacientům se závažným poraněným, a to ve fázi časné intenzivní anebo resuscitační péče, resp. přednemocniční neodkladné péče, poskytované s důrazem na priority vycházející z patofyziologických mechanizmů těchto stavů.

Praktickým nácvikem koordinace zdravotnického týmu bude u absolventů dosaženo vyšší míry efektivity v přenosu informací a poskytování zpětné vazby během činnosti zdravotnických týmů, dojde k ukotvení role vedoucího týmu při jeho řízení, vč. zajištění plynulého přebírání role vedoucího týmu v průběhu poskytování přednemocniční neodkladné péče, zefektivní se vzájemná komunikace členů týmu ve vertikálním i horizontálním směru.

Praktickým nácvikem si členové výjezdových skupin, lékaři a zdravotničtí záchranáři, zdokonalí postupy a techniku provedení při zavádění vybraných invazivních vstupů, kterých se v přednemocniční neodkladné péči využívá ve vypjatých krajních situacích, zpravidla při selhání standardních postupů jako postupů záložních.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.