Základní informace o organizaci


Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem. Vznikla sloučením bývalých okresních zdravotnických záchranných služeb okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily dne 1. 10. 2003. Sídlo organizace naleznete v Liberci.
Hlavním úkolem ZZS LK je poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Služba je garantovaná státem a je hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.


Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti:
a) nepřetržitý příjem a vyhodnocování tísňových výzev na lince 155 a od ostatních operačních středisek integrovaného záchranného systému,
b) poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) osobám na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále
jen „místo události“) a během jejich přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,
c) přepravu pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli akutní lůžkové péče,
d) třídění osob postižených na zdraví při mimořádných událostech nebo krizových situacích,
e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první
pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,
f) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak,
h) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li jinak,
i) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných
událostí nebo krizových situací.
Dalšími činnostmi ZZS LK je realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro zdravotníky, školení první pomoci pro laickou veřejnost a zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí.
ZZS  společně s PČR a HZS patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému (IZS).
Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny tvořené zdravotnickými pracovníky.


Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:
a) výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP, RV), jejichž členem je lékař,
b) výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání.

Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému (tzv.Rendez-Vous systému), kdy se na místě události setkávají výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci.
ZZS LK poskytuje přednemocniční neodkladnou péči  30 výjezdovými skupinami v systému Rendez-Vous a jedním vrtulníkem LZS. Po celém území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 14 výjezdových základen.
Poskytování veškerých zdravotních služeb ZZS LK je řízeno operátory ze zdravotnického operačního střediska (ZOS).


Slovníček odborných pojmů:

Závažné postižení zdraví
je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které může bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci vést ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k smrti, náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob.

Přímé ohrožení života
je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu.

Tísňová výzva
je vyhodnocené volání na národní číslo tísňového volání 155 nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného systému.

Přednemocniční neodkladná péče (PNP)
je neodkladná péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události“) a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.  PNP zahrnuje vyšetření pacienta, poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů směřujících k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta, tj. záchraně života, a transport pacienta na odpovídající pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče.

Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče
je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)
Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví. Prostřednictvím telefonu operátoři pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.

Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko ZZS LK vzniklo dne 1. 1. 2007 sloučením bývalých okresních dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Na ZOS pracují operátoři – sestry specialistky v oboru intenzivní péče s kurzem Operační řízení přednemocniční neodkladné péče.
Hlavním úkolem ZOS je nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého kraje na linku 155, případně z operačních středisek ostatních složek IZS.
Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu.

Operačním řízením se rozumí např.:
a) nepřetržitý příjem a vyhodnocení tísňových výzev na lince 155, od operačních středisek integrovaného záchranného systému a od orgánů
krizového řízení,
b) okamžité řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny a koordinace činností výjezdových
skupin,
c) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,
d) spolupráce s ostatními operačními a informačními středisky všech složek IZS,
e) koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče a přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli
zdravotních služeb.


Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)

Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví. Prostřednictvím telefonu pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.

Zodpovídá zejména za:
a) koordinaci úkolů vyplývajících pro ZZS LK z Krizového plánu Libereckého kraje, Havarijního plánu Libereckého kraje a dokumentace IZS,
b) přípravu a vypracování traumatologického plánu, jeho změn a aktualizací,
c) materiálně technické zabezpečení organizace sloužící pro likvidaci zdravotnických následků mimořádných událostí,
d) přípravu a zabezpečení cvičení IZS a další vzdělávání zaměstnanců ZZS LK v oblasti krizové připravenosti,
e) spolupráci s ostatními složkami IZS,
f) spolupráci s ostatními záchrannými službami a poskytovateli zdravotních služeb v přípravě na likvidaci zdravotnických následků mimořádných
událostí,
g) poskytování a koordinaci vhodných psychosociálních intervenčních služeb, pro zaměstnance ZZS LK a další zdravotnické pracovníky v případě
mimořádných událostí a krizových situací při provádění záchranných a likvidačních prací a v případě emočně zvlášť zatěžujícího zásahu,
h) zabezpečení vzdělávání a výcviku členů složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace,
i) zabezpečení a koordinaci komunikačních prostředků pro plnění úkolů ZZS LK v integrovaném záchranném systému a v krizovém řízení.

V rámci spolupráce České a Polské republiky vznikl projekt „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa“. Realizace projektu probíhala 1.7.2009 – 30.6.2011.


ZZS LK spolupracovala se samostatným veřejným střediskem zdravotní péče ve Zhořelci (specializovaná nemocnice) a se zdravotnickou záchrannou službou v Jelení Hoře.
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření kooperativní sítě zdravotnických záchranných služeb v české a polské části Euroregionu Nisa.
Popis projektu ZDE.

Základní aktivity:
a)    Psychologická péče o zaměstnance ZZS Libereckého kraje:
– psychologická podpora, krizová intervence
– individuální i skupinová psychosociální intervenční služba
b)    Psychologická péče o zasažené obyvatelstvo v případě mimořádných či traumatických událostí (nezranění účastníci neštěstí, pozůstalí,
svědkové události apod.):
– první psychická pomoc
– krizová intervence
– následná podpůrná péče

Kontakt:

Mgr. Vendula Kolářová – psycholog, koordinátor Psychosociální intervenční služby

Sdílejte
Hide Buttons