ZZS LK nabízí čtyřhodinové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost. Kurzy jsou realizovány v učebně ZZS LK každý třetí pátek v lichém měsíci od 16:00 do 20:00 při přihlášení alespoň 6 osob.
Kurz je zaměřen na zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitaci (včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru), zástavu krvácení, ošetření zlomenin a dalších častých úrazů a první pomoc u některých neúrazových stavů (např. bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat).
Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Cena za osobu: 420 Kč vč. DPH
Přihlášku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Po domluvě je možno přizpůsobit kurz časově i obsahově Vašim požadavkům.
Přihláška ke stažení ZDE

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová
telefon: 485 218 514
mobil: 724 148 808

ZZS LK poskytuje kurzy první pomoci pro organizace dle jejich požadavků.
Minimální časový rozsah kurzu jsou 2 hodiny. Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Na základě zaslané objednávky bude objednavateli odeslána předběžná kalkulace. V okamžiku odsouhlasení kalkulace se objednávka stává závaznou. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Formulář ke stažení ZDE.
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová
telefon: 485 218 514
mobil: 724 148 808

ZZS LK pořádá exkurze na svých výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku a letecké záchranné službě.

Exkurze na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku jsou realizovány celoročně. V průběhu těchto exkurzí se Vám věnují zdravotničtí záchranáři, řidiči, lékaři a operátoři, kteří jsou zároveň ve službě (exkurze může být proto v případě nutnosti přerušena nebo ukončena). Představí Vám svoji práci, sanitní vozy a jejich vybavení. Tyto exkurze jsou zdarma. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Formulář ke stažení ZDE.
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová
telefon: 485 218 514
mobil: 724 148 808

Exkurze na letecké záchranné službě jsou realizovány od dubna do října. Pro děti je připraven dvouhodinový program, který se skládá z prohlídky vrtulníku, vozu RV (lékařské vozidlo), ukázek práce na laně, volání na linku 155, praktické ukázky telefonicky asistované první pomoci nebo telefonicky asistované neodkladné resuscitace a možnosti shlédnout videa ze zásahů a výcviku leteckých záchranářů. Dětem se věnují po celou dobu exkurze dva zdravotničtí záchranáři. Program je přizpůsoben věku dětí. Děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol jsou předem požádány, aby namalovaly obrázky vrtulníku či sanity. Za odměnu dostávají omalovánky, plakáty, puzzle, komiksy,… Tyto exkurze jsou hrazeny z projektu „Zachraňujeme s Kryštofem“.
Pro druhé stupně základních škol a střední školy je cena 1 000 Kč (vč. DPH) za exkurzi. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Miloš Odstrčil
mobil: 732 183 699

Úzce spolupracuje i s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci – podílí na praktické i teoretické přípravě studentů bakalářského studijního oboru „Zdravotnický záchranář“.

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ŘIDIČ VOZIDLA DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH
Uplatnění absolventů:
Absolvováním tohoto kurzu získává absolvent odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby. Své činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu provolání bez odborného dohledu.
Podmínky pro přijetí:
ukončené základní vzdělání,
praxe v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok,
dobrý zdravotní stav (zdravotní způsobilost),
uchazeče o přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k jeho osobnostním vlastnostem a motivací k přípravě v oboru.

Cíle akreditovaného kvalifikačního kurzu:
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je připravit účastníka kurzu teoreticky i prakticky pro zajištění zdravotní péče a přednemocniční neodkladné péče v rámci zdravotnické dopravní služby a to v běžných situacích i při mimořádných událostech. K dalším cílům patří, aby účastník pochopil základní funkce organismu a jejich souvislosti a osvojil si etické zásady, psychologický a empatický přístup k nemocným a raněným.
Rozsah vzdělávacího programu:
teoretická výuka: 73 hodin
praktická výuka: 50 hodin
celkový rozsah: 123 hodin
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou (část praktická a teoretická) před tříčlennou zkušební komisí. Její průběh je veden dle vyhlášky č.189/2009 Sb..
Cena kurzu: 6750 Kč
Každý opravný/náhradní termín závěrečné zkoušky: 1000 Kč
Storno poplatky za zrušení přihlášky:

více jak 30 dnů před zahájením kurzu 0% z ceny
30 – 15 dnů před zahájením kurzu 50% z ceny
14 – 8 dnů před zahájením kurzu 75% z ceny
méně než 8 dnů před zahájením kurzu 100% z ceny
Pokud bude za přihlášeného vyslán náhradník, nebude storno poplatek účtován.

Formulář ke stažení ZDE.
Kontaktní osoba:
Lenka Smetanová
Tel.: 724 175 395

ZZS LK zajišťuje odborné stáže/odborné praxe pro osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka. Stáže jsou zpoplatněny částkou 40 Kč/ hodinu. Žádost o stáž vyplňte níže.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová
telefon: 485 218 514

ŽÁDOST O ODBORNOU STÁŽ/ODBORNOU PRAXI

CAPTCHA image

Ochrana proti spamu. Děkujeme

Vzdělávací a výcvikové středisko zajišťuje:

1. Kurzy první pomoci pro laickou veřejnost, organizace a složky IZS.
2. Exkurze na výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku nebo na letecké záchranné službě ZZS LK.
3. Odborné semináře pro zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře) na celorepublikové úrovni.
4. Odborné stáže/odborné praxe.
5. Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“.
6. Interní vzdělávání zaměstnanců ZZS LK.
7. Vzdělávací a výcvikové středisko disponuje učebnou, která se nachází při výjezdové základně v Liberci. Učebna je vybavena dataprojektorem,
modely pro nácvik kardiopulmonální resuscitace pro laiky i zdravotníky, porodnickým modelem, intubačním modelem i modely pro výuku
anatomie.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová
telefon: 485 218 514

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo rozhodnutí o udělení akreditace podle ustanovení § 49 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o., k uskutečňování akreditovaného kvalifikačního kurzu ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH. Akreditace je prodloužena do roku 2019.

Pracujete s dětmi? Chcete se stát zdravotníkem na táborech či školách v přírodě?
ZZS LK získala 25.6. 2018  akreditaci MŠMT pro vzdělávací program Zdravotník zotavovacích akcí ZZA). Jedná se o vzdělávací program určený všem, kteří pracují s dětmi. Je jedno, zda se jedná o táborové vedoucí, lektory zájmových činností pro děti či sportovní trenéry dětí a mládeže… Účastí v tomto programu získáte znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, v péči o nemocné a základní znalosti o hygieně a epidemiologii.

Vzdělávací program má rozsah 42 hodin  – 22 hodin je teoretických, 20 hodin praktických (včetně nácviku záchrany tonoucího v bazénu). Zakončen je zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování získá účastník osvědčení, které má neomezenou platnost.

Cena za osobu je 2 550 Kč.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU - Zdravotník zotavovacích akcí

CAPTCHA image

Ochrana proti spamu. Děkujeme

Cena kurzu: 2 550 Kč/osobu Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději v den zahájení kurzu. Za každý opravný/náhradní termín zkoušky je účtován poplatek 500 Kč. Storno poplatky za zrušení přihlášky:
 
30 a více dnů před zahájením kurzu 0% z ceny
29 – 15 dnů před zahájením kurzu 50% z ceny
14 – 8 dnů před zahájením kurzu 75% z ceny
méně než 8 dnů před zahájením kurzu 100% z ceny
 
Pokud přihlášený bude nahrazen náhradníkem, nebude storno poplatek účtován.
Sdílejte
Hide Buttons