ZASLÁNÍ POCHVALY, PODĚKOVÁNÍ, PODNĚTU

Pochvala nebo poděkování je pro nás jedním z nejdůležitějších prvků pro vytváření kladné a otevřené atmosféry v naší organizaci. Díky ní cítí naši zaměstnanci uznání za náročné poslání, kterým pomoc a zachraňování lidských životů je a vede k pozitivní motivaci do další práce.

Pokud jste byli spokojeni s péčí, přístupem či chováním našich zaměstnanců a chtěli byste je pochválit anebo jim poděkovat, využijte prosím námi nabízené možnosti zaslání ocenění práce našich zaměstnanců prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Tento formulář zároveň slouží pro zaslání Vašich podnětů k naší práci, které jsou pro nás cenným vodítkem v procesu kontinuálního zvyšování kvality námi poskytovaných služeb nejen při poskytování přednemocniční neodkladné péče, ale i ve všech podpůrných a souvisejících procesech.

ZASLÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost je vyjádření Vaší nespokojenosti, výhrad či nesouhlasu proti postupu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (dále jen „ZZSLK“) při poskytování přednemocniční neodkladné péče a proti činnostem s ní souvisejících.

Stížnost může podat:
– pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
– osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
– osoba zmocněná pacientem
– právnická osoba (např. smluvní dodavatelé či smluvní zdravotní pojišťovna apod.)

Písemná žádost musí být čitelná, srozumitelná a z obsahu musí být zřejmé, čeho se týká.
Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, popř. datum narození, podpis a místo trvalého pobytu, popř. i jinou adresu pro doručování písemností (kontaktní adresa).
Právnická osoba uvede ve stížnosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Sdílejte
Hide Buttons