INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)
Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedené Směrnice EU.
Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozvědí v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.
Za takové jednání může být oznamovatel sankcionován.

Pojmy pro účely využití práva oznamovatele na podání oznámení dle Směrnice:

– Oznámení
Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

– Oznamovatel
Fyzická osoba, která podá oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel, zájemce o zakázku).

– Příslušná osoba
Fyzická osoba, která je odpovědná za řádné plnění povinností vyplývající ze Směrnice.

 Povinným subjektem
Povinným subjektem je Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen ZZS LK)

Oznamováno může být protiprávní jednání, které porušuje předpisy z jedné z chráněných oblastí vymezených Směrnici, viz dále.

Věcná působnost Směrnice:

 1. Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 2. Daně z příjmů právnických osob
 3. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. Ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 5. Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 6. Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat
 7. Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 8. Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 9. Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 10. Ochrana finančních zájmů Evropské unie
 11. Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

V rámci vnitřního oznamovacího systému ZZS LK  mohou být řešena oznámení spadající do oblastí uvedených v bodě b, d, e, f, g, h, i,   

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ZZS LK:

 1. a) Ústně – osobně nebo telefonicky
 2. b) Písemně – poštou nebo e-mailem

Kontaktní údaje na příslušnou osobu pověřenou přijímáním a šetřením oznámení:

Mgr. Zdenka Šálková (v nepřítomnosti Jana Kliková)
Doručovací adresa: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec s uvedením „Pouze k rukám příslušné osoby“.
E-mail:zdenka.salkova@zzslk.cz
Tel.: +420 730 152 569

Úřední hodiny pro možnost osobního podání:

Oznámení lze podat osobně pouze po předchozí telefonické domluvě

Místo pro osobní podání:

Klášterní 954/5 Liberec, kancelář manažera kvality, 2. patro
Pro více informací se obraťte na příslušnou osobu.

Další možnost, jak může oznamovatel podat oznámení, je prostřednictvím externího oznamovacího systému.
Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz)

Sdílejte
Hide Buttons