Základní informace

Základní informace o organizaci

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem. Vznikla sloučením bývalých okresních zdravotnických záchranných služeb okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily dne 1. 10. 2003. Sídlo organizace naleznete v Liberci.

Hlavním úkolem ZZS LK je poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Služba je garantovaná státem a je hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti:

a) nepřetržitý příjem a vyhodnocování tísňových výzev na lince 155 a od ostatních operačních středisek integrovaného záchranného systému,

b) poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) osobám na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události“) a během jejich přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,

c) přepravu pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli akutní lůžkové péče,

d) třídění osob postižených na zdraví při mimořádných událostech nebo krizových situacích,

e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,

f) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak,

h) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li jinak,

i) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací.

Dalšími činnostmi ZZS LK je realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro zdravotníky, školení první pomoci pro laickou veřejnost a zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí.

ZZS  společně s PČR a HZS patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému (IZS).

 

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny tvořené zdravotnickými pracovníky. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:  

a) výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP, RV), jejichž členem je lékař,

b) výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání.

Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému (tzv.Rendez-Vous systému), kdy se na místě události setkávají výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci.

 

ZZS LK poskytuje přednemocniční neodkladnou péči  30 výjezdovými skupinami v systému Rendez-Vous a jedním vrtulníkem LZS. Po celém území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 14 výjezdových základen.

Poskytování veškerých zdravotních služeb ZZS LK je řízeno operátory ze zdravotnického operačního střediska (ZOS).

 

Slovníček odborných pojmů:

Závažné postižení zdraví

je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které může bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci vést ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k smrti, náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob.

 

Přímé ohrožení života

je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu.

 

Tísňová výzva

je vyhodnocené volání na národní číslo tísňového volání 155 nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného systému.

 

Přednemocniční neodkladná péče (PNP)

je neodkladná péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události“) a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.  PNP zahrnuje vyšetření pacienta, poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů směřujících k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta, tj. záchraně života, a transport pacienta na odpovídající pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče.

 

Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče

je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života.

 

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)

Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví.

Prostřednictvím telefonu operátoři pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.