ZZS LK nabízí čtyřhodinové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost. Kurzy jsou realizovány v učebně ZZS LK každý třetí pátek v lichém měsíci od 16:00 do 20:00 při přihlášení alespoň 6 osob.
Kurz je zaměřen na zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitaci (včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru), zástavu krvácení, ošetření zlomenin a dalších častých úrazů a první pomoc u některých neúrazových stavů (např. bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat).
Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Cena za osobu: 420 Kč vč. DPH
Přihlášku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Po domluvě je možno přizpůsobit kurz časově i obsahově Vašim požadavkům.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová

ZZS LK poskytuje kurzy první pomoci pro organizace dle jejich požadavků.
Minimální časový rozsah kurzu jsou 2 hodiny. Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Na základě zaslané objednávky bude objednavateli odeslána předběžná kalkulace. V okamžiku odsouhlasení kalkulace se objednávka stává závaznou. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Kněžourková

ZZS LK pořádá exkurze na svých výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku a letecké záchranné službě.

Exkurze na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku jsou realizovány celoročně. V průběhu těchto exkurzí se Vám věnují zdravotničtí záchranáři, řidiči, lékaři a operátoři, kteří jsou zároveň ve službě (exkurze může být proto v případě nutnosti přerušena nebo ukončena). Představí Vám svoji práci, sanitní vozy a jejich vybavení. Tyto exkurze jsou zdarma. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Kněžourková

Exkurze na letecké záchranné službě jsou realizovány od dubna do října. Pro děti je připraven dvouhodinový program, který se skládá z prohlídky vrtulníku, vozu RV (lékařské vozidlo), ukázek práce na laně, volání na linku 155, praktické ukázky telefonicky asistované první pomoci nebo telefonicky asistované neodkladné resuscitace a možnosti shlédnout videa ze zásahů a výcviku leteckých záchranářů. Dětem se věnují po celou dobu exkurze dva zdravotničtí záchranáři. Program je přizpůsoben věku dětí. Děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol jsou předem požádány, aby namalovaly obrázky vrtulníku či sanity. Za odměnu dostávají omalovánky, plakáty, puzzle, komiksy,… Tyto exkurze jsou hrazeny z projektu „Zachraňujeme s Kryštofem“.
Pro druhé stupně základních škol a střední školy je cena 1 000 Kč (vč. DPH) za exkurzi. Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Miloš Odstrčil

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných a akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor „Urgentní medicína“.

Úzce spolupracuje i s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci – podílí na praktické i teoretické přípravě studentů bakalářského studijního oboru „Zdravotnický záchranář“.

ZZS LK zajišťuje odborné stáže/odborné praxe pro osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka. Stáže jsou zpoplatněny částkou 20 Kč/ hodinu + 200 Kč jednorázový administrativní poplatek. Žádost o stáž (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová

Vzdělávací a výcvikové středisko zajišťuje:

1. Kurzy první pomoci pro laickou veřejnost, organizace a složky IZS.
2. Exkurze na výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku nebo na letecké záchranné službě ZZS LK.
3. Odborné semináře pro zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře) na celorepublikové úrovni.
4. Odborné stáže/odborné praxe.
5. Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“.
6. Interní vzdělávání zaměstnanců ZZS LK.
7. Vzdělávací a výcvikové středisko disponuje učebnou, která se nachází při výjezdové základně v Liberci. Učebna je vybavena dataprojektorem,
modely pro nácvik kardiopulmonální resuscitace pro laiky i zdravotníky, porodnickým modelem, intubačním modelem i modely pro výuku
anatomie.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kučerová

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo rozhodnutí o udělení akreditace podle ustanovení § 49 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o., k uskutečňování akreditovaného kvalifikačního kurzu ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH. Akreditace je prodloužena do roku 2019.

Sdílejte
Hide Buttons